O organizaciji

OMONIA je nova nevladina organizacija, ali su osnivači i članovi osobe koje se dugo godina bave radom u civilnom sektoru, kao i u medijima. Organizacija se bavi praćenjem demokratskih promena u kosovskom društvu, integracijom manjina, uključivanjem građana u donošenje odluka, praćenjem rada lokalnih, ali i centralnih institucija putem zatvorenih fokus grupa, javnih debata, TV i radio emisija, tekstova na web portalima, kao i preko TV reportaža i dokumentarnih filmova. Kroz svoje aktivnosti takođe želimo da doprinesemo pomirenju na Kosovu, toleranciji i isticanju različitosti, kao bogatstva.

Ciljevi naše organizacije su: konstantno podizanje svesti javnosti o ljudskim pravima, pozitivnim efektima društvene i kulturne raznolikosti i ekonomskog razvoja, kao suštinskih mehanizama za održivo pomirenje; informisanje građana o sveopštim društvenim dešavanjima, koja su bitna za njihov život; podsticanje  građana na učestvovanje u društvenim aktivnostima kao i promovisanje aktivnog i odgovornog odnosa prema svojoj lokalnoj zajednici.

Misija organizacije je da unapredi sistem protoka informacija u svim smerovima na relaciji mediji – institucije – građani; da popravi međuetničku saradnju, posebno mladih; da promoviše raznolikost društva; da se bori protiv predrasuda i negativne diskriminacije i da poboljša međueteničku saradnju; da upozna građane sa aktivnostima relevantnih institucija na jačanju demokratskih, socijalnihi ekonomskih procesa; da jača civilni sektor i poboljša saradnju između nevladinih organizacija; da podigne nivo svesti o pravima, obavezama i slobodama građana; da informiše građane o aktivnostima i zadacima međunarodnih organizacija na Kosovu sa posebnim osvrtom na EU i proces integracija u EU; da poboljša i ubrza integraciju manjina u kosovsko društvo.

Naši članovi su učestvovali u organizovanju preko 350 javnih debata, preko 40 fokus grupa i nekoliko stotina kraćih video i radio priloga i reportaža. Iza članova Omonie je nekoliko desetina novinskih autorskih tekstova, kolumni i analiza, kao i nekoliko stotina vesti.

Takođe, naši članovi su pohađali seminare iz oblasti veb novinarstva, TV snimanja i montaže, kao i novinarske etike, dikcije i javnog nastupa.

U okviru NVO „Omonia” funkcioniše web portal Gracanicaonline.info, koji je počeo sa radom u martu 2016.godine, a bavi se isključivo događajima na Kosovu i uže događajima u sredinama u kojima žive manjinske zajednice. Na portalu objavljujemo i autorske tekstove, komentare i analize događaja na Kosovu. Veb portal GračanicaOnlajn, jedini je pisani medij, koji izveštava na srpskom jeziku, koji je član Kosovskog saveta za štampu.

Članovi organizacije, Ivan Miljković i Anđelka Ćup, bili su i nekoliko puta nagrađivani za svoj rad. Takođe, Ivan Miljković je autor nekoliko radijskih i tv emisija, ( Dobro jutro, komšija; Radosnica), a Anđelka Ćup je takođe bila urednik i voditelj emisije Srpskosrpski dijalog, a takođe i autor deset dokumantarnih filmova u okviru prokjekata „Šta Srbi misle” i „Želimo da znamo”, u produkciji Medija centra, u kome je tada radila.

Članovi organizacije mogu da budu sva lica koja priznaju i poštuju misiju i statut organizacije, bez obzira na rasu, boju, pol, jezik, veru, nacionalnost, političko opredeljenje, kao i nezavisno od toga kakvog su imovinskog, ekonomskog i socijalnog stanja i koje su seksualne orijentacije. Organizacija je otvorena za lica sa ograničenim sposobnostima i posebnim potrebama.