Misija

Misija organizacije je:

  • da unapredi sistem protoka informacija u svim smerovima na relaciji mediji – institucije – građani
  • da popravi međuetničku saradnju, posebno mladih
  • da promoviše raznolikost društva
  • da se bori protiv predrasuda i diskriminacije i da poboljša međuetničku saradnju
  • da upozna građane sa aktivnostima relevantnih institucija na jačanju demokratskih, socijalnihi ekonomskih procesa
  • da jača civilni sektor i poboljša saradnju između nevladinih organizacija
  • da podigne nivo svesti o pravima, obavezama i slobodama građana
  • da informiše građane o aktivnostima i zadacima međunarodnih organizacija na Kosovu sa posebnim osvrtom na EU i proces integracija u EU
  • da poboljša i ubrza integraciju manjina u kosovsko društvo.